Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Είσοδος

Ε & Χ Κουρτίδης ΟΕ

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση Βιβλίων Β΄και Γ΄Κατηγορίας

Καταχώρηση Παραστατικών

Έλεγχος Λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, εκκαθαριστικών ΦΠΑ, προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, οριστικών ΦΜΥ, δηλώσεων INTRASTAT

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών

Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων

Υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ

Εργασίες επιθεώρησης εργασίας και ΟΑΕΔ

Υπηρεσίες Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( ενάρξεις - μεταβολές - διακοπές - θεωρήσεις - επεκτάσεις)

Εργασίες Τέλους Χρήσης

Σύνταξη Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων

Σύνταξη - Τήρηση Πρακτικών ΔΣ|ΓΣ ΑΕ