Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Είσοδος

Ε & Χ Κουρτίδης ΟΕ

Υπηρεσίες Ελέγχου

Εσωτερικός Έλεγχος

Έλεγχος Διενέργειας Συναλλαγών (Αγορές - Πωλήσεις )

Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων

Έλεγχος Εισπράξεων - Πληρωμών - Ταμειακών Κινήσεων

Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ